Home

  HomeContactContactContactContactContactContact
 

regulamin
 

REGULAMIN
WYNAJMU APARTAMENTU
 W WIŚLE PRZY UL.GÓRNOŚLĄSKIEJ 11 A / 2

Rezerwacja  Apartamentu Cztery Pory Roku Wisła.

 1. Rezerwacji apartamentu dokonać można w formie elektronicznej, na adres wisla@czterypory.info. Jest to rezerwacja wstępna, która obowiązuje do 2 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Przedpłatę w wysokości 30% wartości usługi należy wpłacić na konto bankowe Właściciela Apartamentu do 2 dni od momentu zgłoszenia rezerwacji. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpływu przedpłaty na konto bankowe Właściciela Apartamentu – wówczas na konto mailowe osoby rezerwującej Apartament wysyłane jest potwierdzenie dokonanej rezerwacji.
 3. Brak dokonania przedpłaty po upływie oznaczonego w punkcie 2 terminu, automatycznie anuluje rezerwację wstępną.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu objętego rezerwacją na minimum 30 dni (do godziny 12.00) przed planowanym przyjazdem, kwota przedpłaty zwracana jest w wysokości 100% jej wartości; w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie pomiędzy 30 a 14 dni przed jej terminem (dokonanej do godziny 12.00) zwracane jest 50% wartości przedpłaty. Zapis ten nie dotyczy wynajmu Apartamentu w okresie Bożego Narodzenia, Sylwestra i Wielkanocy - przedpłaty za pobyt w tych terminach nie podlegają zwrotowi.
 5. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania wpłaty przedpłaty lub całości należności za pobyt, umowę najmu uważa się za zawartą.

Pobyt w Apartamencie Cztery Pory Roku Wisła.

 1. Wynajem Apartamentu rozpoczyna się o godzinie 16.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Apartament Cztery Pory Roku Wisła nie posiada działającej non stop recepcji, w związku z tym, przesunięcie przez Gości obowiązujących godzin przyjazdu możliwe jest tylko i wyłącznie w przedziale pomiędzy godzinami od 16.00 do 19.00, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zarządcą Apartamentu.
 3. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty po uwzględnieniu kwoty przedpłaty, dokonywana jest gotówką w dniu przyjazdu, chyba że Najemca Apartamentu dokonał wpłaty całości należności na konto bankowe Właściciela przed przyjazdem do Apartamentu Cztery Pory Roku Wisła. Jedynie przekazanie Zarządcy Apartamentu pozostałej do zapłaty kwoty za pobyt umożliwia przekazanie kluczy do wynajmowanego Apartamentu.
 4. Najemca otrzymuje klucz w dniu przyjazdu po uregulowaniu pozostałej należności za najem. Za zagubienie lub zniszczenie klucza Najemca ponosi koszt w wysokości 150,00 zł.
 5. W momencie przekazania Apartamentu, a tym samym rozpoczęcia pobytu, Najmujący Apartament uiszcza kaucję w wysokości 200,00 zł. Wysokość kaucji  w okresie 24 grudnia – 3 stycznia wynosi równowartość ½ wartości najmu za dobę Apartamentu w tym okresie według obowiązującego cennika.
 6. Kaucja zwracana jest po zakończeniu pobytu i sprawdzeniu przez Zarządcę Apartamentu stanu opuszczanego Apartamentu. Kwota kaucji może zostać pomniejszona o koszty poczynionych uszkodzeń, jak również o wartość dodatkowego sprzątania jeśli Apartament nosi ślady większego niż standardowe zabrudzenia.
 7. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w Apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 8. Przed opuszczeniem Apartamentu należy go doprowadzić do stanu w jakim został przekazany Najemcy – czyli  posprzątać, usunąć odpadki, zmyć naczynia itd. W przypadku pozostawienia Apartamentu w stanie większego niż standardowe zabrudzenia zastosowany zostanie punkt 6. 
 9. Najemca ma w okresie pobytu wyłączne, bezpłatne prawo do postoju jednym pojazdem na miejscu postojowym wyznaczonym bezpośrednio przed Apartamentem Cztery Pory Roku Wisła.  Do dyspozycji Najemcy i pozostałych mieszkańców nieruchomości przy ul Górnośląskiej  11, pozostaje również ogólnodostępny parking przeznaczony dla wszystkich mieszkańców budynku.
 10. Apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji. W przypadku zamieszkania w nim większej liczby osób niż zgłoszona i opłacona, Najemca Apartamentu zostanie obciążony dodatkową kwotą za pobyt w wysokości 200,00 zł za osobodobę.
 11. Zabrania się podnajmowania lub udostępniania domku osobom trzecim, a goście Najemcy Apartamentu powinni opuścić go do godziny 22.00. Pobyt powyżej tej godziny traktowany jest jak w punkcie 10.
 12. Absolutnie zakazane jest przenoszenie mebli w obrębie Apartamentu, wynoszenie mebli oraz innych elementów wyposażenia Apartamentu na zewnątrz. Prosimy o zwracanie uwagi na zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie mebli oraz sprzętów, jak również wyłączanie urządzeń elektrycznych natychmiast po użyciu.
 13. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w domku lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
 14. Na terenie Apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania otwartego ognia.

Cisza nocna w Apartamencie Cztery Pory Roku Wisła.

 1. W Apartamencie Cztery Pory Roku Wisła w godzinach 22.00 – 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 2. Mając na względzie dobro wszystkich Gości budynku przy ul. Górnośląskiej 11 w Wiśle zabrania się urządzania w Apartamencie bądź terenach mu przyległych jakichkolwiek imprez, biesiad, wieczorów kawalerskich/panieńskich itd. W razie potrzeby Właściciel lub Zarządca Apartamentu może pomóc zorganizować Najemcy imprezę we współpracy z okolicznymi karczmami, gospodami lub restauracjami.
 3. Jeśli wskutek naruszenia przez Gości obowiązującej ciszy nocnej Właściciel lub Zarządca Apartamentu zostanie wezwany na miejsce przez innych Gości lub mieszkańców nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 11, Policję bądź inne służby porządkowe, Właściciel Apartamentu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, a Najemca zobowiązany jest do opuszczenia zajmowanego Apartamentu w ciągu 2 godzin.
 4. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra pozostałych mieszkańców nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 11 oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Właściciel lub Zarządca Apartamentu  zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za opłacony, ale niewykorzystany okres pobytu. Najemca zobowiązany jest wówczas do opuszczenia zajmowanego lokalu.

Zwierzęta domowe w Apartamencie Cztery Pory Roku Wisła.

 1. W Apartamenty Cztery Pory Roku Wisła mogą przebywać towarzyszące Gościom zwierzęta domowe, jednakże ich właściciel zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt zwierzęcia w wysokości 20 zł za dobę.
 2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek pobytu zwierzęcia w domku oraz na całym terenie nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 11 w Wiśle.
 3. Na terenie nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 11 w Wiśle psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 4. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich własne posłanie, kuwety, itd. a swoje potrzeby fizjologiczne zwierzęta powinny załatwiać poza terenem nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 11 w Wiśle  bądź do przywiezionych ze sobą pojemników - Właściciele zwierząt bezwzględnie obowiązani są do zachowania w czystości Apartamentu oraz całego terenu nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 11 w Wiśle.
 5. Zabrania się pozostawiania zwierząt w Apartamencie bez opieki pod nieobecność ich właścicieli.

 

 

 

 
 

Copyright © 2010 "CZTERY PORY ROKU" | Apartament do wynajęcia Wisła | Design by Onu Studio